2023 Hytaýda meşhur gamyş diffuzeri arassa aýna çüýşe meýdançasynyň dizaýny 100ml 150ml 250ml

Gysga düşündiriş:

Durmuşyňyzyň her gününden lezzet alyň we durmuşyňyza has köp zatlar goşuň.“Reed Diffuser” toplumy - diňe bir rahatlygy ýokarlandyrmak üçin ýadaw iş üçin däl, has asuda öýde romantika goşýar.
Şekil: Kwadrat
Göwrümi: 150 ml
Reňk: Arassa
Ölçegi Jikme-jiklikleri: D 49,8 mm x H 127 mm


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Önümiň ady: Gamyş Diffuzer çüýşesi
Haryt belgisi: JYGB-014
Çüýşäniň kuwwaty: 150ml
Çüýşäniň ululygy: D 49,8 mm x H 127 mm
Reňk: Aç-açan ýa-da çap edilen
Gap: Alýumin gapagy (Gara, Kümüş, Altyn ýa-da reňk düzmek)
Ulanylyşy: Gamyş diffuzeri / Otagyňyzy bezemek
MOQ: 5000 bölek. (Aksiýamyz bar bolsa pes bolup biler.)
10000 bölek (Custöriteleşdirilen dizaýn)
Nusgalar: Size mugt nusgalar berip bileris.
Custöriteleşdirilen hyzmat: Alyjynyň logotipini kabul ediň;
Dizaýn we täze galyp;
Tingiwopis, dekal, ekrany çap etmek, Aýaz, elektroplat, nagyş, solmak, bellik we ş.m.
Eltip bermegiň wagty: * Bir stockada: Sargyt tölenenden 7 ~ 15 gün soň.
* Aksiýadan: has köp tölenenden 20 ~ 35 gün soň.

Has giňişleýin giriş

Önümlerimiz siziň üçin amatly we asuda ýer döredýär.
Durmuşa reňk goşmak üçin dürli ululyklary we şekilleri hödürläň.
Esasy suratda umumy gönüburçly aromaterapiýa aýna çüýşesi görkezilýär, ýöne tejribeli üpjün ediji hökmünde müşderilere has gowy we has gowy saýlawlary üpjün etmeli.

Dizaýn

Usullar: tegelek, ýumurtga, kwadrat, tekiz, ýarym tegelek, polihedron we ş.m.
Göwrümi: Iň kiçisi 30ml, soň 50ml, 80ml, 90ml, 100ml, 150ml, 200ml üpjün edip biler.250a-da has uly 250ml.
Çüýşäniň agzy: ýüplükli görnüş ýa-da giň agz.
Dizaýn: customöriteleşdirilen hyzmatlaryň ähli görnüşlerini kabul ediň, meselem: çap nyşany, reňk pürküji, bronz we beýleki amallar.

Reňkli Diffuzer çüýşesi

Gamyş Diffuzer çüýşesi gabat gelýär

Aromaterapiýa önümleriniň meşhurlygy bilen has köp müşderi olary stollaryna, otaglaryna, hammamlaryna we beýleki ýerlerine goýmagy halaýar.
Islendik wagt käbir problemalar hem ýüze çykar: dürli müşderiler, dürli elementler ýaly, dürli kombinasiýalar ýaly.
Bu maksat bilen, aromaterapiýa önümleri hem her bir müşderiniň öz önümlerine gatnaşmagy üçin has köp DIY döretmäge başlady.

Gabat gelmek üçin köp wariant bar: gamyş taýaklary, rattan toplary, Sola gülleri, guradylan güller we beýleki elementler.
Göni ulanmak üçin önümleriň doly toplumyny satyn almakdan başga-da, müşderiler öz isleglerine görä we satyn alyp bilmekleri üçin indi has köp esbaplar aýratyn üpjün edilýär.
Önümlerimiz her bir müşderiniň söýgüsini, has köp önüm saýlamagyny umyt edýäris, web sahypasynyň jikme-jikliklerine göz aýlap bilersiňiz.

Aýna diffuzer çüýşesi

  • Öňki:
  • Indiki: