Hytaýda meşhur 100ml 150ml tegelek dizaýn arassa gamyş diffuzer aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Ofis, konferensiýa otagy, ýatylýan otag ýa-da hammam bolsun, hemişe halaýan aromaterapiýa çüýşesi bolar.Bu aromaterapiýanyň bezeg üçin ajaýyp aýna çüýşesi hem bolmaly.
Şekil: tegelek
Göwrümi: 100ml
Reňk: Arassa
Ölçeg jikme-jiklikleri: 51,6mm x 51,6mm x 94mm


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Önümiň ady: Gamyş Diffuzer çüýşesi
Haryt belgisi: JYGB-011
Çüýşäniň kuwwaty: 100ml
Çüýşäniň ululygy: 51,6mm x 51,6mm x 94mm
Reňk: Aç-açan ýa-da çap edilen
Gap: Alýumin gapagy (Gara, Kümüş, Altyn ýa-da reňk düzmek)
Ulanylyşy: Gamyş diffuzeri / Otagyňyzy bezemek
MOQ: 5000 bölek. (Aksiýamyz bar bolsa pes bolup biler.)
10000 bölek (Custöriteleşdirilen dizaýn)
Nusgalar: Size mugt nusgalar berip bileris.
Custöriteleşdirilen hyzmat: Alyjynyň logotipini kabul ediň;
Dizaýn we täze galyp;
Tingiwopis, dekal, ekrany çap etmek, Aýaz, elektroplat, nagyş, solmak, bellik we ş.m.
Eltip bermegiň wagty: * Bir stockada: Sargyt tölenenden 7 ~ 15 gün soň.
* Aksiýadan: has köp tölenenden 20 ~ 35 gün soň.

Önümiň beýany

Aýna çüýşäniň özi, aýdyň aýna çüýşe ýaly adaty görünýär, ýöne gaty döredijilikli.
Aýna çüýşeleri önümiň daşky görnüşini ýokarlandyrmak üçin reňk sepmek / bronlamak prosesi arkaly owadan reňkler bilen boýap bolýar.

 
Hünärmenlerimiz bar, şonuň üçin müşderiler tarapyndan tassyklanmak we üýtgetmek üçin amatly bolan nusgalarda reňk talaplary ýa-da reňk nusgalary görkeziler.

Reňkli çüýşe

Ora-da aýna çüýşedäki logotipi we maglumatlary dizaýn edip bilersiňiz, baý reňklerde çap edilip we zerur maglumatlary görkezip bilýän guradyjy stikerleri ulanyp bilersiňiz.

Dürli müşderileriň dürli dizaýnlary bolar we şol bir çüýşäniň onlarça dürli taýýar önüm displeýleri bar.

100ml tegelek aýna çüýşe

Aromaterapiýanyň düzümi

“Reed Diffuser” önümleriniň doly toplumy aýna çüýşelerden, içki wilkalardan, gapaklardan, atyrdan we diffuzor taýajyk enjamlaryndan ybarat bolmaly, bularyň hemmesi aýrylmaz.

Käbir täze müşderilere önümleri nädip deňeşdirmelidigi barada käbir maslahatlar gerek bolar.Garnituralaryň gabat gelmegi mowzuk dizaýnyna esaslanmalydyr we önümiň wagtyny salgylanma maglumatlary hökmünde ulanmalydyr.

Mysal üçin: 100ml göwrümli aýna çüýşe, tema gara.
Gara logotip dizaýnyny ulanyp, gara alýumin gapagy / agaç gapak bilen gabat getirip, gara süýümli taýajyklary / rattan taýaklaryny ulanyp bilersiňiz (ulanyş möhletine görä degişli mukdarda goşuň).

Her bir müşderiniň halaýan aromaterapiýasy bar diýip umyt edýärin.

Tegelek diffuzer aýna çüýşesi

  • Öňki:
  • Indiki: