Gyzgyn satylýan Hytaý dizaýny 50ML 100ML 200ML 250ML Boş gamyş diffuzer aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Öý hoşboý ys önümleri has köp öý tagamlaryny goşup biler.Dürli hoşboý yslar dürli sahnalarda dürli duýgulara eýe bolar.Owadan gamyş diffuzor önümi adamlary has rahatlandyrar.
Şekil: tegelek
Göwrümi: 100ml
Reňk: Arassa
Ölçeg Jikme-jiklikleri: 75mm x 81mm


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Önümiň ady: Gamyş Diffuzer çüýşesi
Haryt belgisi: JYGB-012
Çüýşäniň kuwwaty: 100ml
Çüýşäniň ululygy: 75mm x 81mm
Reňk: Aç-açan ýa-da çap edilen
Gap: Alýumin gapagy (Gara, Kümüş, Altyn ýa-da reňk düzmek)
Ulanylyşy: Gamyş diffuzeri / Otagyňyzy bezemek
MOQ: 5000 bölek. (Aksiýamyz bar bolsa pes bolup biler.)
10000 bölek (Custöriteleşdirilen dizaýn)
Nusgalar: Size mugt nusgalar berip bileris.
Custöriteleşdirilen hyzmat: Alyjynyň logotipini kabul ediň;
Dizaýn we täze galyp;
Tingiwopis, dekal, ekrany çap etmek, Aýaz, elektroplat, nagyş, solmak, bellik we ş.m.
Eltip bermegiň wagty: * Bir stockada: Sargyt tölenenden 7 ~ 15 gün soň.
* Aksiýadan: has köp tölenenden 20 ~ 35 gün soň.

Önümiň beýany

Taslanan diffuzor aýna çüýşeleriniň köpüsi tekiz we tekiz ýüzügi käbir aýna çüýşeleriň logotip dizaýnyna amatly.

Bu aýna çüýşe gaty üýtgeşik polihedron görnüşidir.Her burç köp aýna çüýşeleriň arasyndaky aýratynlygy görkezip, ýokary derejäni görkezýär.

Şonuň ýaly-da, bu aýna çüýşäniň müşderileriň saýlamagy üçin 2 dürli mümkinçiligi bar: 100ml we 200ml.

Diffuzer aýna çüýşesi

Jikme-jiklikler:

Qualityokary hilli çig mal ulanylýar we aýna çüýşe aç-açan we ýalpyldawuk.

Çüýşäniň ýumşak agzy, tekiz nurbat agzy, gapagy bilen deňeşdirmek aňsat.
Galyň çüýşäniň düýbi, ýalaňaç göze görünýän ýokary hilli.

Her çüýşe plastmassa içki saklaýjy we alýumin gapagy bilen gabat gelmelidir (alýumin gapagynyň reňkini öz dizaýnyňyza görä saýlap bilersiňiz)

Aýna çüýşe maglumatlary

Haryt has köp saýlaw

Dürli müşderileriň önüm saýlamak üçin dürli zerurlyklary we pikirleri bar.Mundan başga-da, müşderileriň gyzyklanýan önümlerini tapmagy üçin köp müşderiniň pikirlerine esaslanýan has dürli saýlawlary hödürleýäris.

Aýna çüýşeleri dürli reňklerde ýasap bolýar (önümçilik wagtynda degişli reňkler goşulýança) we müşderiler olary bir topar kostýumlara ýa-da festiwallara we pasyllara görä reňklere laýyklaşdyryp bilerler.

Professional önümçilik toparymyz bar we hakyky nusgalara görä ikinji derejeli düzedişler girizmek üçin müşderileriň isleglerine görä (müşderiler takyk reňk bermeli) subutnamalary gurnaýarys.

Müşderiler zerur önümleri tapyp, sizi gyzyklandyrýan önümleri bize iberip bilerler we mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

Has reňkli diffuzer çüýşesi

  • Öňki:
  • Indiki: