Öndüriji ýokary dykyzlykly süýümli poliester taýaklary reňkli ýöriteleşdirilen diffuzer taýaklary bilen üpjün edýär

Gysga düşündiriş:

Häzirki zaman, ýönekeý, tebigy, moda medeniýeti.Jadylaýjy yslar bilen doldurylan, sizi gowy duýjak romantiki we ýyly öý aralygyny döredýär.

Diametri: 2mm - 20mm
Uzynlygy: 5 sm - 100 sm, ýa-da zerurlyklaryňyz 150 sm ýa-da 200 sm.
Gaplamak: köpçülikleýin ýa-da ýöriteleşdirilen.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt: Süýüm taýagy
Model belgisi: JY-026
Marka: JINGYAN
Arza: Gamyş diffuzeri / Howa sowadyjy / Öý hoşboý ysy
Material: Poliester ýüplük
Ölçegi: Diametri 2mm-10mm;Uzynlygy: omöriteleşdirilen
Reňk: Gara, ak, çal, goňur, gülgüne, gyzyl, ýaşyl;Custöriteleşdirilen kabul ediň.
Gaplamak: Köp / polibag / lenta / konwert
MOQ: NO
Baha: Ölçegine esaslanýar
Eltip bermegiň wagty: 3-5 gün
Töleg: T / T, Western Union
Şahadatnama: MSDS, SVCH
Port: Ningbo / Şanhaý / Şençzhenen
Nusgalar: Mugt nusgalar

Jikme-jiklikler

Süýüm taýaklary, rattan ýaly, atyr / efir ýaglaryny siňdirmek üçin ulanylýar we aromaterapiýa önümlerinde ulanylýar.
Süýüm taýagynyň materialy poliester elastik ýüplükdir we käbir müşderiler oňa pagta taýagy diýýärler.

 
Ölçegi: diametri 2mm-20mm.Uzynlygy müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülendir, köplenç 20-40 sm.
Reňk: köplenç ulanylýan gara, ak, tebigy reňk.Alsoöne bu gaty uly açyk ýer we köp müşderi muny halaýar.
Aýratynlyklary: gabyk ýok, galyndy ýok, solmaýar;durnukly üýtgeme.

Reňkli süýüm taýaklary (2)
Reňkli süýüm taýaklary (1)

Üstünligi:
1. Daş görnüşi we birmeňzeş reňki;
2. Gözenegiň birmeňzeş paýlanyşy we suwuň gowy siňdirilmegi;
3. Gowy çeýeligi;

Mämişi süýüm taýaklary

Reňkli saýlaw

Satyn alnan uly maglumatlara görä, müşderileriň saýlamagy üçin aksiýa hökmünde dürli reňkleri düzdük, meselem: gyzyl, ýaşyl, gök, sary, mämişi, gülgüne we ş.m.
Bu görnüşiň MOQ talaplary ýok we müşderileriň ownuk sargytlaryny kabul edýär.

 

Emma dünýäde müňlerçe reňk bar we her bir müşderiniň isleýän reňkleri başga.Bar bolan reňkler müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp bilmeýär, şonuň üçin biz ýöriteleşdirilen hyzmatlary kabul edýäris.
Müşderiler öz önümleriniň garyndysyna görä Pantone reňk belgilerini hödürleýärler.Her sargyt öndürilmänkä, reňkiň takyklygyny tassyklamak üçin müşderiler üçin hakyky nusgalary bereris.
Hiliň üpjün edilmegi hem iň möhüm meseledir, şonuň üçin reňk doýgunlygyny üpjün etmek üçin import edilýän materiallary ulanýarys.Müşderileriň gowy satyn almak tejribesi bolmagy üçin.

Reňk saýlamak

  • Öňki:
  • Indiki: