Habarlar

 • PERFUMY NOWDIP EDIP BOLMAK ÜÇIN 20 MASLAHAT -2

  11. Dogry mukdarda spreý saýlaň Eger atyryňyza näçe gezek pürkmelidigini bilmeseňiz, atyryňyzyň konsentrasiýasyny barlaň.Lighteňil we serginlediji Eua de Köln ýa-da ...
  Koprak oka
 • PERFUMY NOWDIP EDIP BOLMAK ÜÇIN 20 MASLAHAT -1

  Parfýumeriýa geýmek hakda hemme zady bilýän ýaly.Parföne atyryň has uzak dowam etmegi we iň oňat bolmagy üçin nädip ulanmalydygy hakda pikir edip gördüňizmi?Parfýumeriýany nädip geýmelidigi barada 30 maslahat bar ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki gaplama materiallarynyň birnäçe kategoriýasy - Plastiki material 2-nji bölüm

  Plastiki çüýşe 2-nji krem ​​Plastiki çüýşe + daşky gapak (önümçilik maşyny: sanjym galyplaýjy maşyn) PP we PETG materiallary köplenç gapakly kosmetiki plastik bankalary sanjym etmek üçin ulanylýar (täze materiallar, gowy transp ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki gaplama materiallarynyň birnäçe kategoriýasy - Plastiki material 1-nji bölüm

  Plastiki çüýşe 1-nji bölüm 1. Plastiki kosmetiki çüýşeler adatça PP, PE, K materialdan, AS, ABS, akril, PET we ş.m. ýasalýar. Adatça krem ​​plastmassa çüýşeleri, çüýşe gapaklary, dykyzlar, gazetler, sanjym galyplary üçin ulanylýar. nasos kosmeti ...
  Koprak oka
 • 5 Parfýumeriýa çüýşesi üçin aýna materiallaryny ulanmagyň peýdalary

  Parfýumeriýa, ýaşyna, jynsyna we ş.m. garamazdan adamlar üçin iň gowy görýän kosmetika serişdeleriniň biri boldy, dürli yslary berýän atyrlar bilen ysymyzy we gözelligimizi gowulaşdyrmak we ösdürmek üçin elmydama begenýäris.Barha köp marka çykýar i ...
  Koprak oka
 • Parfýumeriýa çüýşesini öndürmek prosesi

  Önümçilik prosesi ýuwaş-ýuwaşdan ajaýyp önüme getirýän birnäçe ädimleri öz içine alýar.Bu ädimler şulary öz içine alýar: 1.Premium material taýýarlamak Köp öndürijiler tarapyndan ulanylýan premium çig mal ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki gaplama materiallarynyň birnäçe kategoriýasy - şlang materialy

  Şlang, kosmetika üçin gaplamagyň dürli görnüşleri bar we dürli önümler üçin dürli materiallar ulanylýar.Iň köp ulanylýan aýna çüýşeler: creamüz krem ​​aýna çüýşesi, Esasy ýag aýna çüýşesi, atyr aýna çüýşesi ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki gaplama materiallarynyň birnäçe kategoriýasy - Aýna material

  Aýna (krem çüýşesi, düýp, toner, efir ýagy çüýşesi) Kosmetikada ulanylýan aýna çüýşeler esasan: derini ideg edýän önümler (krem aýna gap, losýonlar), atyr aýna çüýşesi gönüburçlugy, arassa efir ýagy çüýşesi we dyrnak ...
  Koprak oka
 • Aýna atyr çüýşesiniň MOQ näme?

  Umuman aýdanyňda, 10,000pc - 20,000pcs atyr çüýşesiniň öndürilişiniň iň az mukdarydyr.Belki, bu mukdar atyr meýdanynyň täze başlaýanlary üçin kelle agyrydyr.Esasy iki sebäp bar: 1. Býudjetiň çäklendirilmegi 2. Bazary ilkinji synamak üçin synag buýrugy ...
  Koprak oka
 • Parfýumeriýa çüýşeleriniň “jynsyny” nädip tapawutlandyrmaly

  Adatça sözleri eşidýärsiňiz - Aýallar we erkekler üçin atyr.Iseüze çykýan soraglar: Näme üçin atyrlaryň jynsy bar?Beýnimiz we burnumyz hoşboý yslary jynslar bilen nädip baglanyşdyrýar?Itöne munuň aýallaryň atyrydygyny ýa-da erkekleriň atyrydygyny kesgitläp biljekdigiňizi bilýärsiňizmi ...
  Koprak oka
 • Bäş funksiýa we otsyz gamyş diffuzer önüminiň dokuz peýdasy

  Otsyz gamyş aýna çüýşäniň diffuzeri efir ýaglaryny gamyş diffuzor rattan taýaklaryna ýa-da gamyş diffuzor sola gül kellelerine siňdirmek üçin ösümlikleri ýa-da zatlary ulanýar, soňra bolsa içerdäki howany arassa saklamak üçin howada üýtgeýär.Aşakdaky redaktor ...
  Koprak oka
 • Iň gowy ysly şemi nädip saýlamaly?

  Ysly şemiň ysy: Hoşboý ys adama görä üýtgeýär we her kimiň ys duýgusy başga.Käbir adamlar şol bir önümiň gaty güýçlidigini, käbirleri bolsa gaty gowşak diýip pikir edip bilerler.Başda saýlanyňyzda yşyk saýlamak maslahat berilýär ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4