Biziň pelsepämiz

Win-Win

BIZI-FILOSOFIYA1

Işgärler

Employees Işgärleriň iň möhüm hyzmatdaşymyzdygyna berk ynanýarys.
Salary Aýlyk işiň netijesi bilen gönüden-göni baglanyşykly bolmaly we höweslendiriş, girdeji paýlaşmak we ş.m. mümkin boldugyça islendik usul ulanylmaly diýip hasaplaýarys.
Employees Işgärleriň iş arkaly öz-özüne sarpa goýup biljekdigine garaşýarys.
Employees Işgärleriň bagtly işlemegine garaşýarys.
Emp Empoleesiň kompaniýada uzak möhletli işlemek pikiri bar diýip garaşýarys.

Müşderiler

First Ilki bilen müşderiler --- Önümlerimize we hyzmatlarymyza müşderileriň talaplary ilkinji gezek ýerine ýetiriler.
The Müşderiniň hiline we hyzmatyna laýyk 100% ýerine ýetiriň.
Win Win-Win gazanmak üçin müşderiniň artykmaçlyklaryny ulaltmak.
The Müşderä söz berenimizden soň, bu borçnamany ýerine ýetirmek üçin ähli güýjümizi ederis.

BIZI-FILOSOFI 3A
takmynan 16

Üpjün edijiler

Win Üpjün edijilere Win-Win-den peýdalanmak üçin mümkinçilik döretmek
Friendly Dostlukly hyzmatdaşlygy saklaň.Hiç kim bize zerur hilli materiallar bilen üpjün etmese, girdeji gazanyp bilmeris.
All 5 ýyldan gowrak wagt bäri ähli üpjün edijiler bilen dostlukly hyzmatdaşlyk gämisini saklady.
Supp üpjün edijilere hil, bahalar, gowşuryş we satyn alyş mukdary nukdaýnazaryndan bazarda bäsdeşlige ukyply bolmaga kömek ediň.

Paýdarlar

Share Paýdarlarymyz ep-esli girdeji gazanyp we maýa goýumlarynyň bahasyny ýokarlandyryp bilerler diýip umyt edýäris.
Share Paýdarlarymyzyň sosial gymmatlygymyz bilen buýsanyp biljekdigine ynanýarys.

BIZI-FILOSOFI2A