Kompaniýanyň tertibi

takmynan 11

Biz kim?

Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde ýerleşýän Ningbo Jingýan söwda kompaniýasy.Bu ýaş, hyjuwly we ösüş kompaniýasy.Bu kompaniýa gamyş diffuzor esbaplary we kosmetiki gaplamalar üçin bir dükan.

Iş öz içine alýar:
Gamyş diffuzor esbaplary: Süýüm taýagy, Rattan taýagy, Diffuzer aýna çüýşesi, Diffuzer gapagy, şem bankasy, atyr çüýşesi we ş.m.
Kosmetiki paket: Esasy çüýşe, krem ​​bankasy, losyon çüýşesi, spreý nasos çüýşesi we ş.m.

Kompaniýanyň umumy meýdany 28,000m² bolan Jinhua we Huzhou Zhejiang Provansiýada iki zawody bar.ISO9001-2015 kepillendirilen we ajaýyp hil gözegçilik prosesi bar.Önümçilik prosesinde önümiň hiline täsir etjek bäş esasy faktor adam, maşyn, material, usul we daşky gurşaw, berk gözegçilikde saklanýar we her önümçilik baglanyşygy arkaly amala aşyrylýar.Önümiň hili halkara ülňülerine laýyk gelýär.Kompaniýa esas hökmünde müşderilere hyzmat etmegi, müşderileriň üznüksiz isleglerini kanagatlandyrmagy, müşderilere çykdajylary azaltmaga we iň oňat hilli, hyzmat we bäsdeşlik bahasyny üpjün etmäge borçlanýar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Dürli görnüşli önümler - ullakan saýlama

Diffuzer çüýşesi, diffuzer gapagy, diffuzer taýagy, şem bankasy, atyr çüýşesi, esasy çüýşe, krem ​​bankasy, losyon çüýşesi, spreý nasosy we ş.m. 1000-den gowrak zat üpjün edilip bilner.Müşderiniň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryň.Müşderilere wagt we ýük çykdajylaryny tygşytlamak üçin bir gezeklik iberiş gazanmaga kömek ediň.

takmynan 12

Hünär topary

Iş topary

Iş toparynyň köpüsi 7-8 ýyl we hatda has uzak wagtlap bu ýörişe çuňňur gatnaşdy.Gamyş diffuzeri we kosmetiki gaplama pudagynda uly tejribesi bar.Iş toparymyz diňe bir müşderilere ýokary hilli hyzmat, gowy baha bermek bilen çäklenmän, müşderilere islendik taslamada kömek etmek üçin täsirli maslahatlar berip biler.

Gözleg we gözleg topary

Innowasiýa we tehnologiýa ugrukdyrylyşynyň bäsdeşlik artykmaçlyklarymyzda iň möhüm faktorlardygyna berk ynanýarys.Şonuň üçin umumy girdejimiziň 20% -30% -ini her ýyl Ylmy barlag işlerine gaýtadan goýýarys.

Gözleg we bäsdeşlik artykmaçlyklarymyz:
● Doly hyzmat spektri
● Bäsdeşlik dizaýny we önümçilik bahasy
● Täsin we ajaýyp zehin
Out Daşarky çeşmeler
R Çaltlaşdyrylan gözleg we gözleg wagty
Lex Çeýe sargyt göwrümi kabul ederliklidir.

Önümçilik ukyby

takmynan 15 töweregi

Huzhou şäherindäki zawod diffuzor taýaklary - süýümli taýak bilen ýöriteleşendir.Zawodda 14 maşyn bar, her maşyn bir günde 200KGS süýümli taýak öndürip biler.Annualyllyk umumy kuwwaty 1,022,000KGS töweregi.Mysal üçin: 3mm * 20 sm süýümli taýagyň ýyllyk kuwwaty 1,328,600,000PCS töweregi.

Hil barlagy

Çig mal

Esasy çig malyň her partiýasy, çeşmeden önümleriň ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin 10 ýyldan gowrak hyzmatdaşlyk eden hyzmatdaşlardan gelýär.Çig malyň her topary taýýar önümiň ökde bolmagyny üpjün etmek üçin önümçilikden öň komponent barlagyndan geçer.

Enjamlar

Önümçilik ussahanasy çig mal barlanylandan soň çäreleri görer.Iň azyndan iki inersener önümçilikden öň enjamlary we önümçilik liniýasyny kesip geçýär.

Taýýar önüm

Önümleriň her topary öndürilenden soň, iki hil gözegçisi standartyň talaplaryna laýyklykda taýýar önümleriň her toparynda tötänleýin barlaglar geçirer we müşderilere iberiljek hil nusgalaryny galdyrar.

Jemleýji barlag

QC bölümi iberilmezden ozal önümleriň her toparyny barlar.Barlag amallary önümiň ululygyny, reňkini, hilini, gaplanyşyny we ş.m. öz içine alýar. Bularyň hemmesi QC tarapyndan tassyklanýar we soňra müşderä iberilýär.