50ML, 100ML, 150ML, 200ML inedördül dizaýn Öý hoşboý ysly gamyş diffuzer aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Durmuşyň gözelligi, her kim üçin durmuşyň söýgüsi we açyşydyr.Adaty durmuşda owadan elementleri gözläň.Aromaterapiýa önümleri her bir öýde romantik we rahat atmosfera goşup biler.
Şekil: Kwadrat
Göwrümi: 200ml
Reňk: Arassa
Ölçeg jikme-jiklikleri: D 68mm x H 95mm


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Önümiň ady: Gamyş Diffuzer çüýşesi
Haryt belgisi: JYGB-013
Çüýşäniň kuwwaty: 2000ml
Çüýşäniň ululygy: D 68mm x H 95mm
Reňk: Aç-açan ýa-da çap edilen
Gap: Alýumin gapagy (Gara, Kümüş, Altyn ýa-da reňk düzmek)
Ulanylyşy: Gamyş diffuzeri / Otagyňyzy bezemek
MOQ: 5000 bölek. (Aksiýamyz bar bolsa pes bolup biler.)
10000 bölek (Custöriteleşdirilen dizaýn)
Nusgalar: Size mugt nusgalar berip bileris.
Custöriteleşdirilen hyzmat: Alyjynyň logotipini kabul ediň;
Dizaýn we täze galyp;
Tingiwopis, dekal, ekrany çap etmek, Aýaz, elektroplat, nagyş, solmak, bellik we ş.m.
Eltip bermegiň wagty: * Bir stockada: Sargyt tölenenden 7 ~ 15 gün soň.
* Aksiýadan: has köp tölenenden 20 ~ 35 gün soň.

Önümleriň jikme-jiklikleri

“Reed Diffuser” özboluşly hytaý lukmançylyk medeniýeti bilen däp bolan medeniýetiň ajaýyp utgaşmasy bolan özboluşly medeni baglanyşygy bolan medeniýetiň bir görnüşidir.Aromaterapiýa medeniýeti, Hytaý siwilizasiýasy ýaly uzak taryhy bar.

Aýna çüýşe, esasy göteriji hökmünde aromaterapiýa önümleriniň möhüm bölegi.

Dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin aýna çüýşeler köp dürli mümkinçiliklerde bar, meselem: 50ml, 100ml, 150ml, 200ml we ş.m. Kiçijik we owadan;Uly kuwwat has çydamly, çalyşmagyň ýygylygyny peseldýär we müşderileriň ulanmagy üçin amatlydyr.

Aýna çüýşe

Has köp saýlaw

On ýyldan gowrak iş tejribesi bolan üpjün ediji hökmünde dürli ýurtlarda müşderileriň islegleri we satyn alyş zerurlyklary bilen tanyş.

Mysal üçin:
Europeanewropaly müşderiler ýönekeý, sahy stilleri halaýarlar: yzygiderli meýdançalar we tegelekler gaty meşhur.
Koreý müşderileri dürli reňkler ýaly üýtgeşik bir zady halaýarlar.
Uly markalary alyjylar ýokary hilli, ýokary hyzmat üpjün edijileri, satyn almak üçin amatly bir nokatly hyzmaty hödürleýärler.
“Niche” satyjylaryna bazary synamak üçin pes MOQ önümleri gerek bolar.

Bu maksat bilen, dürli aromaterapiýa aýna çüýşeleriň stilini we kuwwatyny onlarça üpjün edip bileris we köp müşderiniň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli amallar bolup bileris.
Müşderilere ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin hünärmen dizaýn toparymyz we doly önümçilik liniýamyz bar.

Has köp dizaýn aýna çüýşesi

Müşderileriň täze soraglaryna hoş geldiňiz, ilkinji gezek islegleriňize jogap bereris, iň professional maglumat we hyzmat bereris.


  • Öňki:
  • Indiki: