Hytaý üpjün edijisi, gamyş diffuzeri üçin ýörite tebigy agaç gapaklary bilen üpjün edýär

Gysga düşündiriş:

Kömür grilleşdirilen aromaterapiýa agaç örtügi, agaç örtüginiň asyl reňkini üýtgetmek we Reed Diffuzerine has köp tapawut goşmak arkaly.
Material: Sapele
Reňk: Tebigy + Uglerod bişirmek prosesi
Ölçegi: D 34,6mm x H 25,4mm


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt: Agaç gapak
Model belgisi: JYCAP-017
Marka: JINGYAN
Arza: Gamyş diffuzeri / Howa sowadyjy / Öý hoşboý ysy
Material: Sapele
Ölçegi: D 34,6mm x H 25,4mm
Reňk: Tebigy
Gaplamak: Arassa gaplamak
MOQ: 2000 sany
Baha: Ölçegine, mukdaryna esaslanýar
Eltip bermegiň wagty: 5-7 gün
Töleg: T / T, Wester bileleşigi
Port: Ningbo / Şanhaý / Şençzhenen
Nusgalar: Mugt nusgalar

Diffuzer agaç gapagy opsiýalary

Agaç gapagyň görnüşleri bar we müşderileriň saýlamalary has giňdir.Köp dürli dizaýn, müşderileriň önümleri üçin garaşsyzlyk döredýär.

“Diffuser Wood Lid” umumy tegelek we kwadratdan ýarym tegelek, ýumurtga we beýleki tertipsiz görnüşlere öwrüldi.Müşderilere zerurlyklaryna laýyk stil hödürlemek we şol bir wagtyň özünde müşderiler üçin tassyklamak üçin hakyky nusgalary öndürmek üçin kompaniýamyzyň hünärmen dizaýnerleri bar.

Tebigy gapak

Custörite ussatlyk, öz islegiňiz

Müşderileriň özleşdirilen isleglerini kanagatlandyrmak üçin, islegleriňizi amala aşyrmak üçin hünärmen işgärlerimiz bar.
1. Lazer nagşy
2. Lazer laýyklygy
3. Ot bilen garaldy, kömür gowurmak prosesi hem diýilýär
4. Retro we köne
5. küpek ekranyň nagşy
6. Marka görnüşi

Häzirki wagtda dürli maksatly agaç gapaklary berip bileris: aromaterapiýa çüýşeleri, atyr çüýşeleri, şem bankalary, ammar bankalary we ş.m.
Gapaklaryň ähli görnüşleri, gapyňyzyň konteýnerine laýyk gelmegi üçin öz konteýner ululygyňyza görä düzülip bilner.

Capörite gapak

Umumy sorag:

1. Agaç örtügi ätiýaçda barmy we göni iberilip bilnermi?
Aromaterapiýa aýna çüýşeleri dürli ululykda we kalibrlerde bolýar, şonuň üçin gapaklaram bar.Adatça, müşderiniň sargyt talaplaryna laýyklykda aksiýada ýasalýar we sanaw ýok.

2. Sargyt goýmazdan ozal tassyklamak üçin nusga edip bilersiňizmi?
Her bir müşderi sargyt goýmazdan ozal, köp mukdarda iberilişiniň takyklygyny üpjün etmek üçin gutarnykly tassyklamak üçin önümçilikden öňki nusgalary berjekdigimize arkaýyn boluň.

3. Agaç örtüginde hil meselesi bar bolsa, näme ederdiňiz?
Harytlary alanyňyzdan soň gysga wagtda biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Harytlaryň meselesini habar bermek üçin suratlar ýa-da wideolar beriň.24 sagadyň dowamynda çözgüt bereris.


  • Öňki:
  • Indiki: